اقامت دائم کانادا

متن مورد نظر در این قسمت قرار میگیرد. متن مورد نظر در این قسمت قرار میگیرد. متن مورد نظر در این قسمت قرار میگیرد. متن مورد نظر در این قسمت قرار میگیرد. متن مورد نظر در این قسمت قرار میگیرد. متن مورد نظر در این قسمت قرار میگیرد.

اخذ گذرنامه ترکیه

متن مورد نظر در این قسمت قرار میگیرد. متن مورد نظر در این قسمت قرار میگیرد. متن مورد نظر در این قسمت قرار میگیرد. متن مورد نظر در این قسمت قرار میگیرد. متن مورد نظر در این قسمت قرار میگیرد. متن مورد نظر در این قسمت قرار میگیرد.

اقامت دائم اتریش

سرمایه گذاری در نظر گرفته شده شما شامل انتقال پایدار مبلغ سرمایه گذاری به اتریش به میزان حداقل 100.000 یورو باشد یا سرمایه گذاری در نظر گرفته شده شما باعث ایجاد مشاغل جدید یا ایجاد شغل موجود در اتریش شود.

اقامت دائم استرالیا

یکی از روشهای مهاجرت به استرالیا، ویزای ساب کلاس ۱۸۸ استرالیا است. دولت استرالیا به سبب بهبود هرچه بیشتر وضعیت اقتصادی خود با ارائه‌ی این ویزا، سرمایه‌گذاران و مدیران موفقی را جذب می کند. متقاضیان به وسیله این ویزا، ۴ سال و ۳ ماه اقامت در استرالیا را کسب می کنند که در ادامه می توانند اقامت موقت خود را به اقامت دائم (ساب کلاس ۸۸۸) تبدیل کنند. هم چنین در این مدت به اعضاء خانواده متقاضی، اجازه کار در استرالیا داده می‌شود. در این نوع ویزا، ابتدا شخص متقاضی باید یک طرح تجاری داشته باشد و پس از ورود به استرالیا ۲ سال به او مهلت داده می¬شود که بتواند کسب و کار خود را راه اندازی کند و بعد از راه اندازی کسب و کار ویزای شخص به مدت ۲ سال دیگر تمدید شده و در نهایت به شخص اقامت دائم استرالیا اعطا می شود. به ویزای ساب کلاس ۱۸۸، ویزای موقت تجاری استرالیا نیز گفته می شود

زندگی نـــــو شما را میسازیم