+۹۸ (۲۱) ۴۴۲۸۷۵۳۶ +۹۸ (۲۱) ۴۴۲۸۷۵۰۳ کانال تلگرام ما RSS

خدمات مهاجرت


مهاجرت از طريق استان بي سي

مهاجرت از طریق استان بی سی درخواست اقامت دائم را برای درخواست كنندگانی كه خواهان اقامت دائم در این استان هستند، سرعت می‌بخشد.به فرد درخواست کننده اجازه می‌دهد

اخذ رواديد اقامت موقت کانادا در کمتر از 2 ماه

اقامت موقت کانادا در کمتر از 2 ماه صدور دعوت نامه بیزنسی معتبر برای افراد واجد شرایط,قادر به اخذ ویزای اقامت موقت کاناداه با مدت اعتباراندازه گذرنامه شما میباشیم.