+۹۸ (۲۱) ۴۴۲۸۷۵۳۶ +۹۸ (۲۱) ۴۴۲۸۷۵۰۳ کانال تلگرام ما RSS

نکات مهاجرت به کانادا


سیستم امتیازبندی

از ابتدای سال 2015 برای مهاجرت به کانادا و اخذ اقامت دائم کانادا به عنوان نیروی متخصص، راه اندازی شده است. بلکه یک روش جدید برای قبول و پذیرش مهاجر است

اخذ اقامت کانادا و مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری کبک

سرمایه گذاری کبک یکی از مطمئن ترین روشهای اخذ اقامت دائم کانادا و مهاجرت به این کشور است. برنامه مهاجرت کانادا از طریق سرمایه گذاری کبک برای متقاضیان واجد شرایط

مهاجرت به کانادا از طریق خویشاوندی

مهاجرت خویشاوندی یکی از روش ها برای مهاجرت به کانادا برای این روش مهاجرت خویشاوندی و اسپانسری همسر باید یکی از اعضای درجه اول خانواده متقاضی در کانادا باشد